Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Wijken

Wijken algemeen

Toelichting financiële afwijkingen

Hieronder worden de grootste afwijkingen tussen de begroting 2020 en rekening verklaard.

Onderwerp

Totale

V/N

Toelichting

C

I/S

AR/

afwijking

BR

(x €1.000)

Lasten

12.576

V

Sociale wijkteams (SWT)

Totaal

8.514

V

Bedrijfsvoering

1.130

V

Resultaat SB&R

N

I

AR

Zorg

-631

N

Jeugdzorg

N

I

AR

Zorg

1.728

V

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

N

S

AR

Zorg

1.444

V

Groepsbegeleiding en activerend werk

N

I

AR

Zorg

470

V

Doelgroepenvervoer

N

I

AR

Zorg

3.720

V

Beschermd wonen

N

I

AR

Zorg

653

V

WMO begeleiding

N

I

AR

Teams Leefomgeving (TLO)

Totaal

4.062

Armoedebeleid

300

V

Armoedebestrijding, inclusief capaciteitskosten.

N

I

AR

Bedrijfsvoering

391

V

Resultaat SB&R

N

I

AR

Groen

418

V

Jaarprogramma groot onderhoud Groen

N

I

BR

Groen

346

V

Eindafrekening aanbesteed werk wijkonderhoud 2019

N

I

AR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

406

V

Beheer MFC's (incl. Coronakosten)

N/J

I

AR/BR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

963

V

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)

N

I

AR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

600

V

Verschuiving lasten onderwijsbeleid

N

I

AR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

-16

N

Kinderopvang vitale beroepen

J

I

AR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

12

V

Eigen bijdrage peuteraanbod

J

I

AR

Openbare ruimte

-692

N

Afvalbeheer

J

I

AR

Openbare ruimte

180

V

Jaarprogramma groot onderhoud Openbare Ruimte

N

I

BR

Openbare ruimte

-120

N

Reclame

J

I

AR

Schulddienstverlening

432

V

Schulddienstverlening

N

I

AR

Schulddienstverlening

32

V

Preventie Schulden

N

I

BR

Werk en Inkomen

496

V

Onderuitputting op het re-integratiebudget

N

I

AR

Werk en Inkomen

314

V

Minder inzet Regisseurs (Participatie)

N

I

AR

Baten

352

V

Armoedebeleid

100

V

Armoedebestrijding, inclusief capaciteitskosten

N

I

AR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

252

V

Beheer MFC's

N/J

I

AR

Toevoegingen aan reserves

-1.092

N

Schulddienstverlening

-28

N

Preventie Schulden

N

I

BR

Onderwijs (incl. biblioth, volksuni)

-1.064

N

Beheer MFC's

N

I

BR

Onttrekkingen aan reserves

0

Sociale Wijkteams (SWT)

De grootste afwijkingen van € 8.516.000 wordt hieronder toegelicht:

Bedrijfsvoering

De salariskosten van SBR zijn in 2020 niet volledig doorbelast op wijkniveau. Hierdoor is er een voordeel ontstaan, dit voordeel is een nadeel op stad voor hetzelfde bedrag. Hierbij wordt opgemerkt dat het totale voordeel op de wijk €1,7 miljoen bedraagt. Deze bestaat voor het grootste gedeelte uit de hierboven genoemde voordelen. Het restant voordeel (€0,2 miljoen) is gezien het bedrag niet in bovenstaande tabel genoemd.

Jeugdzorg
Op totaalniveau is bij de Jeugdzorg geen afwijking te melden. Echter is er binnen de wijken en stad een verschuiving te zien. De huidige begroting per wijk en stad is gebaseerd op de realisatie van 2018 en eerste halfjaar 2019. Een voorbeeld hiervan is dat vanaf de zomer 2019 in de wijk Schuytgraaf/Elden een toename te zien is van het aantal cliënten en totale kosten. Deze groei is in lijn met de groei van het aantal jeugdigen in de wijk Schuytgraaf/Elden. In de wijk RKV (Rijkerswoerd Vredenburg en Kronenburg) is een daling van het aantal cliënten en de kosten te zien vanaf eind 2019. Deze daling ligt in lijn met de daling van het aantal jeugdigen sinds 2018 in deze wijk. De begroting 2021 zal daarom op basis van de realisatie van 2020 gewijzigd worden.

Maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning

Per 1 juli 2020 heeft een beleidswijziging plaatsgevonden, waarbij een verschuiving van maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning naar algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning wordt gestimuleerd. De verschuiving is vanaf juli/augustus zichtbaar. Dit voordeel wordt gecompenseerd met het nadeel op programma S07 Zorg bij algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning.

Groepsbegeleiding en Activerend werk

Sinds maart 2020 is een daling te zien bij groepsbegeleiding en activerend werk (2). De daling in maart tot en met juni is zoals verwacht. Na de lockdown is de ingezette zorg niet meer op het niveau gekomen van voor maart 2020.

Doelgroepenvervoer

Het doelgroepenvervoer is uitbesteed aan de DRAN en deze heeft eerder een hogere gewijzigde begroting ingediend welke werd veroorzaakt door een hogere prijsindex, een nieuwe aanbesteding die duurder is uitgevallen en volumegroei. Daar staat tegenover de vastgestelde maatregel uit de MJPB 2020 van € 250.000 ter verlaging van het tekort. Hiervoor zijn beleidsregels Wmo en Jeugdwet opgesteld en vastgesteld. Ook is er een nieuwe Verordening Leerlingenvervoer aangenomen. Corona heeft effect gehad op het gebruik van het doelgroepenvervoer binnen alle doelgroepen. De gewijzigde verordeningen en beleidsregels zijn vanaf de zomer 2020 langzaam doorgevoerd. Daarnaast lijkt de nieuwe aanbesteding positiever uit te werken dan in eerste instantie verwacht. Dit maakt dat voor 2020 de jaarcijfers doelgroepenvervoer met een positief resultaat afgesloten kunnen worden.

Beschermd wonen

Bij beschermd wonen is er een netto voordeel van € 1,6 miljoen. Op programma S07 Zorg wordt een nadeel vermeld van € 2,1 miljoen. Dit voordeel komt voornamelijk door:

  1. Sinds 2019 is er een gestage daling van aantal intramurale cliënten zichtbaar. Deze daling heeft een doorwerking naar 2020.
  2. De nieuwe contracteringsronde in 2020, waarbij de (kwaliteits-)eisen zijn aangescherpt, waardoor een groot aantal aanbieders is afgevallen.
  3. Per 1 juli 2020 (nieuwe contractering) wordt het product 'beschikbaarheidscomponent' op een andere manier gefinancierd, waarmee besparing is gehaald.

WMO Begeleiding

Bij programma S07 Zorg is een nadeel van € 653.000 voor WMO begeleiding gemeld. Dit resulteert in een netto resultaat van nul.

Teams Leefomgeving (TLO)

Afwijkingen die zich in alle wijken voordoen, worden hieronder toegelicht. Wijkspecifieke afwijkingen worden toegelicht op het desbetreffende wijkprogramma.

Armoedebestrijding, inclusief capaciteitskosten.

Er is een totaal voordeel van €409.000 op armoedebestrijding ontstaan. Dit bestaat uit stedelijke kosten (€46.000), stedelijke baten (-€37.000), kosten in de wijken (€300.000), baten in de wijken (€100.000). Er is minder gebruik gemaakt van de diverse armoederegelingen omdat bijvoorbeeld activiteiten niet doorgingen bij de Gelrepas. Het aantal aanvragen waarbij inwoners gebruik maken van een intermediair (hulpverlener, vrijwilliger, wijkcoach), is door de coronamaatregelen afgenomen.

Jaarprogramma's groot onderhoud (Openbare ruimte, Groen, Mobiliteit)

Een deel van de jaarprogramma's groot onderhoud aan groen, bomen en spelen is niet gerealiseerd (€ 0,6 miljoen). De middelen worden gereserveerd voor de uitvoering in 2021.

Eindafrekening aanbesteed werk wijkonderhoud 2019

Eindafrekeningen op in 2019 uitgevoerd aanbesteed werk hebben in 2020 geleid tot een incidenteel voordeel van € 0,3 miljoen.

Beheer MFC's
Op het beheer van de MFC's is in 2020 een voordeel ontstaan van per saldo € 0,7 miljoen (voordeel lasten € 0,4 miljoen en voordeel baten € 0,3 miljoen). Dit voordeel werd veroorzaakt door:

  • lagere kosten voor onderhoud (€ 1,1 miljoen). Om dit onderhoud alsnog te kunnen uitvoeren, worden deze middelen toegevoegd aan de BR Onderhoud Vastgoed (conform het meerjarenonderhoudsplan);
  • een nadeel bij het gebruikersbeheer door hogere schoonmaakkosten en inkoop van materialen (€ 0,2 miljoen);
  • een nadeel op bedrijfsexploitatie (€ 0,2 miljoen). Deels komt dit door corona omdat de incidentele verhuur is achtergebleven terwijl de kosten zijn doorgelopen;
  • voor onder meer spatschermen schoonmaak en inhuur; als gevolg van corona zijn extra kosten gemaakt voor € 34.000.

Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)
De OAB begroting 2020 was ingericht op een uitbreiding van de VVE uren van 12 naar 16 uur per kind per week. Uiteindelijk is er een uitbreiding naar 14 uur gerealiseerd. Bovendien is het bereik van de doelgroep (onder andere door de lockdown en angst corona) flink teruggevallen. Dit heeft geleid tot een onderbesteding van €500.000, waarvan een voordeel van €963.000 zichtbaar is op de wijken en een nadeel van €459.000 op de stad.

Verschuiving lasten onderwijsbeleid
Door een verschuiving in de begroting is er een nadelig resultaat op het stedelijk programma ontstaan en een voordelig resultaat op de wijkprogramma's. Op totaalniveau is de afwijking nihil. In de begroting 2021 wordt dit gecorrigeerd zodat deze afwijking niet opnieuw zal ontstaan.

Kinderopvang vitale beroepen
In Turap 2 is een afwijking gemeld voor de kinderopvang van kinderen van ouders met vitale beroepen van €65.000. Dit is in de begrotingswijziging bij Turap 2 verwerkt. De uiteindelijke kosten zijn €81.000. Uiteindelijk resulteert derhalve een nadelig resultaat van €16.000 in de jaarrekening.

Eigen bijdrage peuteraanbod
In Turap 2 is een afwijking gemeld betreffende de vergoeding van de eigen bijdrage van ouders die gebruik maken van de gemeentelijke regelingen: peuteraanbod, SMI en Voorschoolse Educatie. Een bedrag van € 50.000 is in de begrotingswijziging bij Turap 2 verwerkt. De uiteindelijke kosten zijn €38.000. Uiteindelijk resulteert derhalve een voordelig resultaat van €12.000 in de jaarrekening.

Afvalbeheer

De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen gehad voor het afvalbeheer in 2020. De bij de afvalbrengstations aangeboden extra hoeveelheden en gratis ophaalrondes grof afval hebben tot kostennadelen geleid. Dit effect is nog versterkt door extra inzamelkosten oud-papier en opschalen callcenter in het tweede kwartaal. Medio 2020 werd een nadelig corona-effect van € - 0,6 miljoen verwacht. Voor dit bedrag is het kader na behandeling van Turap 2020-2 gecorrigeerd.
In het najaar werd duidelijk dat de kosten nog hoger zouden uitvallen en werd een aanvullend tekort van € - 0,7 miljoen gerapporteerd. Uiteindelijk is dit aanvullend tekort opgelopen tot € - 1,2 miljoen (het totale effect van de coronacrisis op het resultaat van afvalbeheer komt daarmee op € - 1,8 miljoen).

Daarnaast hebben ongunstige marktontwikkelingen rond het inzamelen oud-papier geleid tot lagere opbrengsten van € - 0,3 miljoen. In de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn de marktontwikkelingen oud papier reeds verwerkt door middel van een kaderaanpassing. De overige afwijkingen bedragen € - 0,2 miljoen waaronder eenmalige hogere kosten invoering diftar (onder andere extra communicatie).

De totale financiële afwijking 2020 op de werkzaamheden rond het afvalbeheer bedraagt zodoende
€ - 1,7 miljoen. Zowel het stadsprogramma als de acht wijkprogramma's hebben hun aandeel in deze afwijking.

Reclame

Wegens corona zijn de inkomsten uit de reclame mogelijkheden op gemeentelijk terrein onzeker en moest een voorziening worden getroffen van € 120.000. Dit is gelijk verdeeld over alle wijken.

Schulddienstverlening / Preventie schulden

Er zijn door de coronacrisis minder schulddienstverleningstrajecten uitgevoerd dan verwacht. Ten opzichte van 2019 is nog wel een groei in aantal aanvragen zichtbaar.
Er zijn meer middelen uit Amendement Schulden Voorkomen (17A50) overgehouden dan in het najaar 2020 werd verwacht. Dit komt voornamelijk doordat een aantal activiteiten rond communicatie later zijn gestart (communicatiecampagne, ontwikkeling van methodiek met persona's, doorontwikkeling website geldzorgen).

Onderuitputting op het re-integratiebudget

Diverse re-integratietrajecten hebben vertraging opgelopen of zijn later van start gegaan door corona. Zo is Scalabor gedurende een periode tijdens de eerste lockdown gesloten geweest. Later in het jaar zijn de trajecten wel weer op gang gekomen en nagenoeg volledig gevuld, maar de financiële afwikkeling heeft door de vertraging maar deels plaatsgevonden in 2020 en zal doorlopen naar 2021. In 2020 leidt dit tot een onderuitputting op het re-integratiebudget van € 496.000. Ondanks de onderuitputting op het re-integratiebudget constateren we dat Arnhem, wat betreft ontwikkeling uitkeringslast, beter heeft gepresteerd dan de door het Rijk verwachte landelijke ontwikkeling. Het tekort op BUIG is gedaald van 9% in 2019 naar 4,5% in 2020.

Minder inzet Regisseurs (Participatie)

Bij de doorontwikkeling van Werk en Inkomen heeft de nieuwe regisseursfunctie een sleutelrol. Als gevolg van corona heeft er vertraging plaatsgevonden in het aantrekken van nieuw personeel. Hierdoor is het in 2020 niet gelukt om de regisseurs functie volledig te bezetten. Dit leidt tot een voordeel van € 314.000 in 2020 op de uitvoeringskosten. Inmiddels is de bezetting van de regisseursfunctie op orde.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17