Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Home

Jaarrekening

Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Begroot 2020 Start

Begroot 2020 Def

Rekening 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

T73

Afval

10.607

19.049

8.442

12.862

20.372

7.511

13.515

19.220

5.705

T07

Alg uitk en ov uitk gemeentefonds

0

415.223

415.223

0

439.381

439.381

5

449.997

449.992

T65

Arbeidsparticipatie

5.242

0

-5.242

6.090

420

-5.670

4.975

449

-4.526

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

89

89

0

78

74

-4

183

37

-146

T64

Begeleide participatie

32.921

0

-32.921

33.495

0

-33.495

34.850

1.003

-33.847

T75

Begraafplaatsen en crematoria

48

16

-32

48

16

-32

50

24

-26

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

1.874

0

-1.874

1.694

0

-1.694

1.471

284

-1.187

T064

Belastingen overig

5

381

376

5

381

376

2

-244

-246

T01

Bestuur

6.991

1.243

-5.747

7.914

2.184

-5.730

7.724

2.063

-5.661

T02

Burgerzaken

5.646

2.716

-2.930

5.522

2.293

-3.229

5.296

1.769

-3.527

T11

Crisisbeheersing en brandweer

12.064

1.207

-10.857

12.704

1.234

-11.471

12.555

1.471

-11.084

T55

Cultureel erfgoed

1.570

519

-1.051

1.474

546

-928

1.718

516

-1.202

T53

Cultuurpresentatie, -prod en -part

17.135

5.289

-11.846

17.539

5.284

-12.255

17.862

4.822

-13.040

T24

Economische havens en waterwegen

646

474

-172

846

674

-172

1.168

978

-190

T31

Economische ontwikkeling

3.369

0

-3.369

3.082

137

-2.945

3.872

151

-3.721

T34

Economische promotie (Arnhem promo)

2.218

894

-1.324

2.689

1.540

-1.149

2.369

1.128

-1.241

T682

Geëscaleerde zorg jeugd

1.098

0

-1.098

1.692

0

-1.692

1.875

126

-1.749

T681

Geëscaleerde zorg volwassenen

36.018

1.612

-34.406

43.571

1.612

-41.959

42.573

1.891

-40.681

T82

Grondexpl (niet-bedrijventerreinen)

32.263

33.328

1.064

67.000

68.237

1.237

37.396

43.316

5.919

T63

Inkomensregelingen

127.937

110.922

-17.015

151.435

136.187

-15.248

152.182

142.184

-9.998

T672

Maatwerkdienstverlening jeugd

1.158

0

-1.158

6.613

7

-6.606

5.992

31

-5.961

T671

Maatwerkdienstverlening volwassenen

6.992

-199

-7.191

6.593

4.179

-2.414

9.323

4.065

-5.258

T66

Maatwerkvoorziening WMO

-1.722

0

1.722

-1.137

50

1.187

793

23

-770

T56

Media

8.455

0

-8.455

8.536

0

-8.536

8.657

0

-8.657

T74

Milieubeheer

9.257

1.326

-7.931

10.591

1.874

-8.717

9.123

2.724

-6.399

T54

Musea

4.235

234

-4.001

4.395

234

-4.161

4.415

237

-4.177

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.148

1.701

-3.448

5.752

1.727

-4.025

6.893

2.001

-4.893

T42

Onderwijshuisvesting

12.809

1.345

-11.465

12.537

909

-11.628

12.323

970

-11.353

T57

Openb groen en (openlucht) recreatie

7.112

692

-6.420

8.154

692

-7.462

7.388

1.372

-6.016

T25

Openbaar vervoer

882

1.292

410

933

1.292

359

1.089

1.281

192

T12

Openbare orde en veiligheid

2.628

466

-2.162

3.718

538

-3.180

4.172

697

-3.475

T04

Overhead

84.467

34.645

-49.821

65.762

6.086

-59.676

73.868

5.994

-67.874

T08

Overige baten en lasten

12.115

49

-12.066

-84

0

84

878

589

-289

T062

OZB Niet-Woningen

0

28.706

28.706

0

28.706

28.706

1.068

29.732

28.664

T061

OZB Woningen

4.024

27.238

23.213

3.985

26.438

22.453

2.930

26.572

23.643

T22

Parkeren

6.900

6.982

82

7.392

3.437

-3.955

7.115

3.266

-3.849

T72

Riolering

12.765

16.864

4.098

12.517

16.864

4.347

12.390

16.435

4.045

T81

Ruimtelijke ordening

1.162

0

-1.162

1.444

99

-1.345

1.285

38

-1.247

T61

Samenkracht en burgerparticipattie

5.306

60

-5.246

10.616

60

-10.556

8.897

279

-8.618

T52

Sportaccommodaties

1.795

2.002

207

1.988

2.509

520

2.476

2.696

219

T51

Sportbeleid en activering

10.583

0

-10.583

15.092

2.220

-12.872

15.732

3.563

-12.169

T05

Treasury

69

2.687

2.618

-831

2.017

2.848

-1.488

2.050

3.538

T09

Vennootschapsbelasting VpB

600

0

-600

600

0

-600

288

0

-288

T21

Verkeer en vervoer

14.384

495

-13.889

13.827

595

-13.232

14.358

1.725

-12.633

T71

Volksgezondheid

5.715

144

-5.571

6.201

149

-6.051

5.804

172

-5.632

T62

Wijkteams

4.094

0

-4.094

16.312

0

-16.312

16.309

0

-16.309

T83

Wonen en bouwen

6.739

4.612

-2.126

5.564

5.118

-446

5.847

4.773

-1.074

Subtotaal Stedelijke programma's

525.413

724.299

198.886

596.807

786.369

189.562

579.566

782.471

202.905

Begroot 2020 Start

Begroot 2020 Def

Rekening 2020

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bedragen x € 1.000

T73

Afval

6.511

201

-6.309

6.277

0

-6.277

7.149

0

-7.149

T65

Arbeidsparticipatie

8.537

0

-8.537

9.691

0

-9.692

8.595

58

-8.537

T33

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T64

Begeleide participatie

4.452

0

-4.452

6.908

0

-6.908

5.574

0

-5.574

T03

Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T01

Bestuur

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

T11

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

7

6

-1

T55

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

T53

Cultuurpresentatie, -prod en -part

156

0

-156

156

0

-156

231

0

-231

T682

Geëscaleerde zorg jeugd

3.889

0

-3.889

3.592

0

-3.592

3.210

0

-3.210

T681

Geëscaleerde zorg volwassenen

36.139

0

-36.139

32.861

0

-32.861

29.272

0

-29.272

T82

Grondexpl (niet-bedrijventerreinen)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T63

Inkomensregelingen

12.485

304

-12.181

11.684

446

-11.238

11.388

550

-10.838

T672

Maatwerkdienstverlening jeugd

43.530

7

-43.523

44.473

0

-44.473

46.005

0

-46.005

T671

Maatwerkdienstverlening volwassenen

40.109

4.206

-35.903

39.513

0

-39.513

35.723

17

-35.705

T66

Maatwerkvoorziening WMO

6.645

50

-6.595

6.787

0

-6.787

4.862

0

-4.862

T56

Media

351

0

-351

354

0

-354

387

0

-387

T74

Milieubeheer

529

1.475

946

393

1.459

1.066

562

1.555

994

T43

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

11.452

6.962

-4.490

12.564

7.826

-4.737

11.500

8.037

-3.463

T42

Onderwijshuisvesting

5.726

3.308

-2.419

6.077

3.352

-2.725

5.899

3.829

-2.070

T57

Openb groen en (openlucht) recreatie

4.254

0

-4.254

4.227

0

-4.227

3.392

62

-3.331

T12

Openbare orde en veiligheid

1.780

147

-1.632

1.673

40

-1.632

1.660

0

-1.660

T04

Overhead

37

0

-37

2.159

0

-2.159

630

0

-630

T08

Overige baten en lasten

0

0

0

-24

0

24

0

0

0

T22

Parkeren

3.031

7.655

4.623

2.917

8.324

5.407

2.709

8.121

5.412

T72

Riolering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

T61

Samenkracht en burgerparticipattie

11.914

0

-11.914

6.212

0

-6.212

8.232

70

-8.162

T52

Sportaccommodaties

1.355

1.753

398

1.733

1.783

50

2.257

1.920

-337

T51

Sportbeleid en activering

6.283

0

-6.283

5.359

0

-5.359

5.623

0

-5.623

T21

Verkeer en vervoer

8.297

56

-8.241

8.445

56

-8.389

8.438

74

-8.365

T71

Volksgezondheid

572

362

-210

737

474

-263

534

415

-119

T62

Wijkteams

16.359

18

-16.342

4.202

18

-4.185

3.973

12

-3.961

T83

Wonen en bouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal Wijk programma's

234.394

26.503

-207.891

218.970

23.778

-195.192

207.816

24.728

-183.088

Totaal

759.807

750.124

-9.682

815.777

810.148

-5.629

787.382

807.199

19.817

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17