Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Stad

Participatie en armoedebestrijding

Werk is een belangrijke vorm van meedoen in onze samenleving. Het zorgt voor bestaanszekerheid, het geeft eigenwaarde, het vergroot iemands sociale netwerk, samenredzaamheid en daarmee zelfredzaamheid. Werk draagt bij aan de integratie van kwetsbare groepen en is goed voor de sociale samenhang in onze stad.
Daarom is het cruciaal om meer Arnhemmers aan het werk te helpen. Het liefst betaald werk, want dat is het doel. Ligt dat buiten iemands bereik, dan komen andere vormen van werk in beeld.
Naast werk als participatiemiddel draagt dit ook bij aan het vergaren en vergroten van inkomen.
Inwoners met een te laag inkomen om zelfstandig van rond te komen, ontvangen compensatie op diverse manieren. Deze compensatie is bij voorkeur tijdelijk, al zal dat zeker niet in alle gevallen kunnen. Daarom zetten we vooral in op de aanpak 'Kansrijk Opgroeien' om kinderen die nu opgroeien in armoede een toekomstperspectief te bieden. In de verbinding armoede-schulden-zorg-werk zien we veel mogelijkheden om duurzaam bij te dragen aan het voorkomen en oplossen van armoedeproblematiek. Als het gaat om schulden willen we deze vooral voorkomen dan wel vroegtijdig signaleren. Uiteraard blijven we inzetten op het vinden en bereiken van inwoners met schulden en hen met het best passende aanbod ondersteunen en zo snel mogelijk uit de schuldensituatie helpen.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17