Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Home

Jaarrekening

Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa tabel)

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

JenV

A5

Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme

Naam hoofdcategorie

Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee)

Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie.

Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie

Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht

Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden

Gemeenten

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A5/01

Indicator: A5/02

Indicator: A5/03

Indicator: A5/04

Indicator: A5/05

Indicator: A5/06

1

Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme;

Ja

€ 0

€ 0

Ja

Vanwege de corona crisis heeft het Ministerie VenJ bepaald, dat de toegekende middelen voor 2020 uitgegeven mogen worden in 2021.

2

Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen;

Ja

€ 0

€ 0

Ja

Vanwege de corona crisis heeft het Ministerie VenJ bepaald, dat de toegekende middelen voor 2020 uitgegeven mogen worden in 2021.

3

Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;

Ja

€ 0

€ 0

Ja

Vanwege de corona crisis heeft het Ministerie VenJ bepaald, dat de toegekende middelen voor 2020 uitgegeven mogen worden in 2021.

4

Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering;

Ja

€ 0

€ 0

Ja

Vanwege de corona crisis heeft het Ministerie VenJ bepaald, dat de toegekende middelen voor 2020 uitgegeven mogen worden in 2021.

5

Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen;

Ja

€ 0

€ 0

Ja

Vanwege de corona crisis heeft het Ministerie VenJ bepaald, dat de toegekende middelen voor 2020 uitgegeven mogen worden in 2021.

6

Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme.

Ja

€ 0

€ 0

Ja

Vanwege de corona crisis heeft het Ministerie VenJ bepaald, dat de toegekende middelen voor 2020 uitgegeven mogen worden in 2021.

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A5/07

Indicator: A5/08

Nee

Ja

JenV

A6

Specifieke Uitkering Preventieve Aanpak tegen Ondermijning (onderdeel BOTOC)

Totale besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Totale cofinanciering (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Tussentijds afstemmen van juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie ten laste van zowel provinciale als overige middelen

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A6/01

Indicator: A6/02

Indicator: A6/03

Indicator: A6/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Projectnaam/nummer

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per project aangeven

Toelichting op niet-afgeronde projecten en afwijking t.o.v. de toekenning – Bij afwijkingen is afstemming met ministerie verplicht.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: A6/05

Indicator: A6/06

Indicator: A6/07

1

Project BOTOC

Nee

In 2020 werden voorbereidingen voor dit project vanuit de bestaande organisatie gedaan.

FIN

B1

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen

Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)

Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B1/01

Indicator: B1/02

Indicator: B1/03

Indicator: B1/04

Indicator: B1/05

Indicator: B1/06

0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C1

Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik

Totaal ontvangen bedrag beschikking

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/01

Indicator: C1/02

€ 477.000

Nee

Projectnaam/nummer per project

Besteding (jaar T) per project

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan afwijkingen.

Alleen invullen bij akkoord ministerie.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C1/03

Indicator: C1/04

Indicator: C1/05

Indicator: C1/06

1

Reg. Reductie Energiegebruik (RRE)

€ 190.578

Ja

Kopie projectnaam/nummer

Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)

Toelichting

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/07

Indicator: C1/08

Indicator: C1/09

Indicator: C1/10

1

Reg. Reductie Energiegebruik (RRE)

€ 190.578

Nee

BZK

C10

Tijdelijk besluit specifieke uitkering verbetering digitale dienstverlening

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? (Ja/Nee)

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Gemeente en Provincies

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: C10/01

Indicator: C10/02

Indicator: C10/03

Indicator: C10/04

Indicator: C10/05

1

€ 51.914

€ 51.914

Nee

Nee

project lopende

2

BZK

C11

Regeling procesgeld woondeal regio Arnhem-Nijmegen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeente Arnhem

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C11/01

Indicator: C11/02

Indicator: C11/03

€ 110.890

€ 110.890

Nee

BZK

C30

Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk

Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld

Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle D2

Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/01

Indicator: C30/02

Indicator: C30/03

Indicator: C30/04

Indicator: C30/05

Indicator: C30/06

€ 0

€ 0

0

0

Ja

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: C30/07

Nee

BZK

C31

Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m Jaar T)

Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging

Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld

Gemeenten

Aard controle R

Aard controlen n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C31/01

Indicator: C31/02

Indicator: C31/03

Indicator: C31/04

Indicator: C31/05

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

€ 3.447.959

€ 2.017.173

€ 494.008

€ 354.631

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D8/05

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

OCW

D10

Volwasseneneducatie

Verstrekte uitkering (jaar T)

Besteding (jaar T) van educatie

Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 )

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D10/01

Indicator: D10/02

Indicator: D10/03

Indicator: D10/04

€ 1.525.358

€ 1.533.668

€ 0

€ 0

OCW

D11

Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: D11/01

Indicator: D11/02

Indicator: D11/03

€ 0

€ 0

Nee

OCW

D12

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024

Besteding (jaar T)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12/01

Indicator: D12/02

Indicator: D12/03

€ 0

Nee

OCW

D12A

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024

Besteding (jaar T)

Besteding aan contactschool (jaar T)

Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D12A/01

Indicator: D12A/02

Indicator: D12A/03

Indicator: D12A/04

Indicator: D12A/05

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: E3/01

Indicator: E3/02

Indicator: E3/03

Indicator: E3/04

Indicator: E3/05

Indicator: E3/06

1

2019.003.01

€ 0

€ 0

€ 0

€ 32.795

€ 0

Kopie beschikkingsnummer

Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T)

Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E3/07

Indicator: E3/08

Indicator: E3/09

Indicator: E3/10

Indicator: E3/11

Indicator: E3/12

1

2019.003.01

€ 13.685

€ 19.110

€ 0

Ja

IenW

E13

Slimme laadpleinen

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Project afgerond in (jaar T) (Ja/Nee)?

Besteding (jaar T) (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen?

Toelichting op niet-afgeronde projecten

Toekenningsbeschikking

Gemeenten en provincies

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E13/01

Indicator: E13/02

Indicator: E13/03

Indicator: E13/04

Indicator: E13/05

1

NEMIA Realisatie slim laadplein Gildemeestersplein

€ 5.554

Nee

Nee

Project loopt

IenW

E20

Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

Provincies en Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/01

Indicator: E20/02

Indicator: E20/03

Indicator: E20/04

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Naam/nummer per maatregel

Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

De hoeveelheid van de op te leveren en de opgeleverde verkeersveiligheidsmaatregelen per type maatregel (m1, m2, aantallen )

Eventuele toelichting, mits noodzakelijk

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E20/05

Indicator: E20/06

Indicator: E20/07

Indicator: E20/08

1

Deel II maatregelen

Nee

0

2

Deel III maatregelen

Nee

0

IenW

E50

Bodemsanering Grondwal Bethaniënstraat Arnhem

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E50/01

Indicator: E50/02

Indicator: E50/03

Indicator: E50/04

€ 0

€ 0

Ja

Nee

EZK

F9

Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/01

Indicator: F9/02

Indicator: F9/03

Indicator: F9/04

Indicator: F9/05

1

Transitievisie warmte opstellen (Gasloze wijk)

€ 0

€ 0

Nee

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: F9/05

Nee

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 107.233.052

€ 1.703.868

€ 5.604.291

€ 32.291

€ 281.942

€ 467

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 966.933

€ 58.152

€ 1.061

€ 1.439.615

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 34.500

€ 10.806

€ 175.485

€ 0

€ 0

€ 0

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 15.915.801

€ 56.550

€ 492.661

€ 0

€ 145

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 5.484.918

€ 1.496.053

€ 122.377

€ 14.014

€ 1.447

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

€ 2.905.124

€ 292.468

€ 22.538

€ 613

€ 32

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

Indicator: G4/11

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

3.644

272

€ 239.694

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

1.234

217

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

984

50

Ja

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

Indicator: G4/16

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Afspraak

Realisatie

Gemeenten

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: H1/01

Indicator: H1/02

Indicator: H1/03

24

25

€ 683.736

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld

Gemeenten

Aard controle R.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 4.711.722

€ 1.685.177

Projectnaam/nummer

Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

Exploitatie Vastgoed Sport

€ 567.645

€ 0

€ 567.645

€ 0

2

Exploitatie Sportbedrijf

€ 1.198.901

€ 0

€ 0

€ 1.198.901

3

Investeringen Sportbedrijf

€ 290.281

€ 0

€ 0

€ 290.281

4

Exploitatie Overhead (Bedrijfsvoering)

€ 624.837

€ 0

€ 0

€ 624.837

5

Investeringen SBR-Sport

€ 11.151

€ 11.151

€ 0

€ 0

6

Investeringen Vastgoed-Sport

€ 321.212

€ 321.212

€ 0

€ 0

7

Investeringen SBR-Sporthallen

€ 12.518

€ 12.518

€ 0

€ 0

Kopie projectnaam/nummer

Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: H4/09

Indicator: H4/10

Indicator: H4/11

1

Exploitatie Vastgoed Sport

€ 567.645

12%

2

Exploitatie Sportbedrijf

€ 1.198.901

25%

3

Investeringen Sportbedrijf

€ 290.281

6%

4

Exploitatie Overhead (Bedrijfsvoering)

€ 624.837

13%

5

Investeringen SBR-Sport

€ 11.151

0%

6

Investeringen Vastgoed-Sport

€ 321.212

7%

7

Investeringen SBR-Sporthallen

€ 12.518

0%

VWS

H7

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Projectnaam/nummer

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T)

Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021

Gemeenten

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/01

Indicator: H7/02

Indicator: H7/03

Indicator: H7/04

Indicator: H7/05

1

Project veilig thuis

€ 0

€ 0

Ja

In dit jaar geen kosten gemaakt op dit project

Volledige zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/06

Indicator: H7/07

Ja

Nee

VWS

H7B

Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Projectnaam/nummer

Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Besteding (jaar T)Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Project is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee)

Toelichting

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

SiSa tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7B/01

Indicator: H7B/02

Indicator: H7B/03

Indicator: H7B/04

Indicator: H7B/05

Indicator: H7B/06

1

Project veilig thuis

060202 Gemeente Arnhem

€ 0

€ 0

Ja

Verantwoording door gemeente Apeldoorn

Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: H7/07

Nee

VWS

H8

Regeling Sportakkoord

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

VWS

H10

Regeling specifieke uitkering vastgoedtransitie gesloten jeugdhulp 2020

Aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c) uitgevoerd? (Ja/Nee)

Toelichting (indien bij indicatoren 01, 02 en 03 Nee is ingevuld is toelichting verplicht)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)

Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit aantrekken projectleider en ondersteunend personeel (volgens lid 2 sub a en de restricties benoemd in lid 3)

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/01

Indicator: H10/02

Indicator: H10/03

Indicator: H10/04

Indicator: H10/05

Indicator: H10/06

Ja

Nee

Nee

Het bovenregionale plan wordt opgesteld en wordt verwacht in 2021 af te ronden. Dit geldt ook voor het strategisch vastgoedplan

€ 0

€ 0

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)

Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit opstellen bovenregionaal plan (volgens lid 2 sub b en de restricties benoemd in lid 3)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit opstellen strategisch vastgoedplan (volgens lid 2 sub c en de restricties benoemd in lid 4)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit afstoten (lid 2 sub d)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/07

Indicator: H10/08

Indicator: H10/09

Indicator: H10/10

Indicator: H10/11

Indicator: H10/12

€ 19.650

€ 19.650

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Besteding (jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) realisatie activiteit verbouwen (lid 2 sub e)

Besteding (jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)

Cumulatieve besteding (t/m Jaar T) realisatie activiteit vervangende nieuwbouw (lid 2 sub f)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H10/13

Indicator: H10/14

Indicator: H10/15

Indicator: H10/16

Indicator: H10/17

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17