Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Stad

Onderwijs

Onderwijs stelt Arnhemmers in staat om zich te ontwikkelen, om een plek te vinden in de maatschappij en om werk te vinden. Onderwijs speelt een belangrijke rol bij het bieden van betere kansen voor alle inwoners. Kansengelijkheid neemt toe als kinderen al op jonge leeftijd optimale mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen en daarbij passende ondersteuning krijgen. Stevige samenwerking is nodig met partners uit het onderwijs, ondernemers en jeugd(hulp)organisaties. Een voorbeeld van samenwerking is de Maatschappelijk Educatieve Agenda; hierin zijn ambities opgenomen die door het brede onderwijsveld (onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderopvang) en gemeente zijn onderschreven en worden uitgevoerd.

Samen met partners zorgen we ervoor dat peuters straks goed starten op school, door het onderwijs-achterstandenbeleid (onder andere voor- en vroegschoolse educatie) en het ontwikkelrecht (alle peuters moeten naar de peuteropvang kunnen). Dat jongeren niet voortijdig school verlaten, een plek vinden op de arbeidsmarkt en de juiste (zorg)ondersteuning wordt geboden. Dat volwassenen zich blijven ontwikkelen (volwasseneducatie) en laaggeletterdheid afneemt. En het onderwijs wordt geboden in een goed en passend gebouw.

Hiermee zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren in Arnhem de kans krijgen om op te groeien tot wendbare en weerbare burgers die mee kunnen doen in een steeds sneller veranderende wereld.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17