Jaarstukken 2020 Geamendeerd
portal

Paragrafen

Subsidies

In Arnhem wordt het grootste deel van de subsidies verleend op basis van begrotingssubsidies. In 2020 heeft Arnhem in totaal voor €90,2 miljoen aan subsidies verstrekt, waarvan €84,9 miljoen begrotingssubsidies betreft.

Op totaalniveau wordt het subsidiebudget van €86 miljoen met ruim €4 miljoen overschreden.
Veelal worden na de initiële subsidiebeschikking extra taken of activiteiten van een organisatie gevraagd.
De gelden daarvoor worden dan via een wijzigingsbeschikking toegekend, maar gedekt uit programmageld.

Hiervoor is in 2020 niet altijd een begrotingswijziging doorgevoerd, waardoor het beschikbare budget in de begroting aangemerkt is gebleven als regulier programmabudget. Bij de realisatie (kolom 'rekening') zijn de verstrekte bedragen terecht als subsidie aangemerkt.
Bovenstaande verklaart een groot deel van de overschrijding van de ruim €4 miljoen van de begrote subsidielasten. Deze overschrijdingen worden financieel allemaal opgevangen binnen het programmabudget, veelal wijkbudgetten.

In deze subsidieparagraaf zijn enkel de namen opgenomen van organisaties die in 2020 meer dan €1 miljoen aan subsidie hebben ontvangen. Voor een volledig overzicht van de verstrekte subsidies (op het niveau van subsidieontvanger) wordt verwezen naar de bijlage Subsidies.

Begroting

Rekening

2020

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

ASV en gedelegeerde subsidieregelingen

5.055

5.359

Begroting

80.896

84.888

Gerealiseerd resultaat

85.951

90.246

Subsidies worden ingezet om samen met instellingen de doelstellingen van de gemeente te realiseren. In het volgende overzicht is de verdeling van de subsidies over de verschillende programma's vermeld.

De gemeente verstrekt de meeste subsidie in de programma's S05 Cultuur, S08 Welzijn en inclusie en S09 Gezondheid en sport. Op deze terreinen worden enkele grote instellingen gefinancierd, die met hun activiteiten invulling geven aan gewenst gemeentelijk beleid.

Begroting

Rekening

2020

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

STAD

62.658

64.149

ASV en gedelegeerde subsidieregelingen

2.955

2.869

S03

Economie

1.063

450

S04

Onderwijs

779

795

S05

Cultuur

989

884

S06

Participatie en armoedebestrijding

0

549

S08

Welzijn en inclusie

0

19

S09

Gezondheid en sport

5

13

S10

Klimaat, energie en milieu

120

55

S12

Wonen en leefomgeving

0

104

Begroting

59.702

61.280

S00

Bestuur, dienstverlening en financien

39

22

S01

Veiligheid

78

77

S03

Economie

1.339

2.220

S04

Onderwijs

5.731

4.915

S05

Cultuur

21.567

22.500

S06

Participatie en armoedebestrijding

545

856

S07

Zorg

1.948

2.260

S08

Welzijn en inclusie

15.138

15.465

S09

Gezondheid en sport

12.638

12.591

S10

Klimaat, energie en milieu

540

208

S12

Wonen en leefomgeving

138

166

WIJK

23.293

26.097

ASV en gedelegeerde subsidieregelingen

2.100

2.490

S00

Bestuur, dienstverlening en financien

1

186

S04

Onderwijs

1.882

1.921

S05

Cultuur

156

159

S06

Participatie en armoedebestrijding

30

14

S07

Zorg

0

111

S08

Welzijn en inclusie

0

100

S09

Gezondheid en sport

31

0

Begroting

21.193

23.607

S00

Bestuur, dienstverlening en financien

109

299

S04

Onderwijs

5.256

5.168

S05

Cultuur

354

387

S06

Participatie en armoedebestrijding

780

1.999

S07

Zorg

622

733

S08

Welzijn en inclusie

8.749

9.241

S09

Gezondheid en sport

5.323

5.645

S12

Wonen en leefomgeving

0

135

Gerealiseerd resultaat

85.951

90.246

Hieronder staan de organisaties die in 2020 meer dan €1,0 miljoen subsidie ontvingen.

Bij deze partijen gezamenlijk is de realisatie bijna €1,7 miljoen hoger dan de begroting. Op totaalniveau wordt het subsidiebudget met ruim €4 miljoen overschreden. De restant overschrijding van ruim €2,3 miljoen is te vinden bij de overige, kleinere subsidieontvangers en deels bij de subsidieregelingen (zie tabel hierna).

Voor organisaties waarbij de realisatie meer dan €250.000 afwijkt van de begroting is hieronder een toelichting gegeven.

Het gaat om de volgende instellingen:

  • Sportbedrijf Arnhem BV: De wijkactiviteiten die het Sportbedrijf uitvoert waren in de begroting nog aangemerkt als regulier wijkbudget; in de loop van 2020 zijn deze als subsidie verstrekt.
  • St. Rijnstad: In de begroting zijn subsidiebedragen onterecht aangemerkt als regulier programmabudget in plaats van als subsidie. Er heeft geen wijziging in activiteiten plaatsgevonden.
  • St. Veilig Thuis Gelderland Midden: Eind 2020 is door de samenwerkende gemeenten een andere verdeelsleutel afgesproken (met terugwerkende kracht voor 2020). Voor Arnhem heeft dit als gevolg dat de te verstrekken jaarlijkse subsidie toeneemt.

Begroting

Rekening

2020

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

Sportbedrijf Arnhem BV

16.896

17.197

St. Rozet

8.524

8.667

St. Rijnstad

7.807

8.595

St. Musis en Stadstheater

6.933

7.026

St. IrisZorg

4.663

4.646

St. Moviera

3.195

3.341

St. Museum Arnhem

2.950

2.979

St. Veilig Thuis Gelderland Midden

2.558

2.867

St. Peutercentra Arnhem

2.210

2.229

St. Welzijn Ouderen Arnhem

2.150

2.224

St. Pas

2.156

1.968

Pactum

1.926

1.947

St. Natuurcentrum Arnhem

2.055

1.918

Kinderopvang SKAR

1.446

1.490

Rijn Ijssel Roc

1.073

1.121

Stichting Refugee Company

1.077

1.077

Gerealiseerd resultaat

67.621

69.293

Overzicht subsidieregelingen

Op grond van de Algemene Subsidieverordening Arnhem 2016 (ASV) zijn in Arnhem verschillende subsidieregelingen vastgesteld. In onderstaande tabel zijn de regelingen opgenomen waarvoor in 2020 subsidie aan te vragen was.

Voor een aantal regelingen is geen begroting opgenomen. Voor deze regelingen geldt dat het beschikbare budget in de begroting niet is aangemerkt als subsidiebudget. De middelen waren echter wel beschikbaar als regulier programmabudget, of zijn onttrokken aan de daartoe ingestelde bestemmingsreserves.

Begroting

Rekening

2020

2020

Bedragen x € 1.000

Middelen

Reg Aanjaagfonds

0

29

Reg Amateurkunstregeling

156

159

Reg Burgerkracht

0

100

Reg Demontage diesel bestelauto's

0

4

Reg Eetbare stad

0

8

Reg Gelderland Herdenkt Airborne

391

243

Reg Gelderland Herdenkt Veluwe Remembers

284

0

Reg Gelijke kansen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs Arnhem

510

510

Reg Initiatieven klimaatadaptatie

0

80

Reg Klimaatfonds Duurz. Terrasverwarming

70

19

Reg Non Formele Educatie regio Midden-Gelderland

274

279

Reg Pioniersbijdrage afsluitkosten aardgas

0

2

Reg Publieks Evenement Ronde 1

369

208

Reg Publieks Evenement Ronde 2

171

183

Reg Publieks Evenement Ronde 3

719

697

Reg Sport

36

13

Reg Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen

336

336

Reg Stroomversneller Cultuur

0

4

Reg Transformatie Sociaal Domein

0

111

Reg Verminderen hitteplekken en stimuleren stadslandbouw

0

15

Reg Voorschools aanbod

1.567

1.605

Reg Vrijwillig Jeugdwerk

0

19

Reg Werkinvesteringsfonds

0

549

Reg Wijkinitiatieven

1

186

Gerealiseerd resultaat

4.882

5.359

Wijksturing subsidies

Er zijn veel gesubsidieerde organisaties werkzaam in de wijken. Het kan zijn dat deze organisaties voor dezelfde doelgroep werken en de gemeente en/of de organisaties onvoldoende van deze mogelijk overlappende inzet weten. Vanuit de gemeente wordt ingezet om de overlap van dienstverlening in de wijken te inventariseren. Voor de subsidieaanvraag van 2020 is aan de subsidiepartners expliciet de opdracht meegeven inzicht te geven in de uitvoering en afstemming te zoeken in de samenwerking met andere organisaties en initiatieven. Bij de beoordeling van de aanvragen en het toekennen van de subsidies is de verbinding versterkt tussen de kernorganisatie, teams Leefomgeving en de Sociale wijkteams. Hierdoor zal een betere sturing in de wijk en een meer doelmatige inzet van subsidies worden gerealiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 07/08/2021 14:51:56 met de export van 07/08/2021 13:52:17